Drensbetong

Beskrivelse

Drensbetong er betong med mye stein (8-16mm) og lite sand. Dette gjør at det dannes store drenerende hulrom i betongen som overflatevann kan dreneres igjennom. Bruksområder er typisk plasser og fortau, og drensbetongen skal være det stabiliserende laget under et topplag av asfalt, heller, skifer o.l.

Drensbetong kan også benyttes som frostbestandig underlag under f.eks belegningsstein eller skiferheller hvor man trenger litt høyere fasthet enn vanlig dreneringsmasse. Dette laget sikrer at eventuell frost ikke «sprenger» oppover slik at steinhellene løsner. Et godt eksempel på dette er Trondheim Torg hvor det ligger over 1000m2 drensbetong under steinhellene. Les Sintef rapport om hvordan dekket på Torvet ble planlagt til å bli så robust som mulig.

Teknisk informasjon

Drensbetongen lages med mye stein (8-16mm) og lite sand. Mengden hulrom tilstrebes å ligge over 15% for å sikre god dreneringsevne. Vanngjennomgangen tilstrebes å ligge over 5,4x10-5 m/s. Betongen blandes som jordfuktig konsistens. Trykkfastheten ligger typisk mellom 12 - 25MPa med et v/c tall på under 0,4. For måling av reell trykkfasthet anbefales en kjerneborre-prøve. Utlegging gjøres gjerne med transportbånd eller renne, hvorpå den jevnes ut og komprimeres ved hjelp av en vals eller loppe. For mer informasjon om drensbetong ift. andre løsninger se Sintef rapport SBF2017 A0168

Last ned produktark om drensbetong. Kontakt kundesenter for bestilling av drensbetong i ditt lokalområde.

Legging av drensbetong

Legging av drensbetong

Typiske bruksområder for drensbetong er parkeringsplasser og fortau

Typiske bruksområder for drensbetong er parkeringsplasser og fortau

Egenskap

Drensbetong er en drenerende betong som drenerer overflatevann til underliggende lag. Den kan også brukes som frostbestandig underlag til belegningsstein/heller hvor det er krav til en viss fasthet.

Fordel

Ved bruk av drensbetong for drenering av overflatevann slipper man større gravearbeider og investeringer i bl.a. avløpsrør. Som frostbestandig underlag under steinheller vil steinheller limt til drensbetong holde mye lengre. Deformasjon av drensbetong ift. andre løsninger er mindre.

Utbytte

Lavere timeverk og investeringer. Lengre holdbarhet og lavere reparasjonskostnader.

 

Trondheim Torg hvor Unicon har levert over 1000m2  drensbetong som ligger under steinhellene.