MILJØ OG KVALITET

Unicon har høy fokus på miljøpolitikk. Dokumentasjon som omhandler forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-rapport) og miljøvaredeklarasjon på vår betong (EPD) finner du her. For spørsmål angående HMS henvises det til sikkerhetsdatablad for fersk fabrikkblandet betong.

KVALITETSPOLITIKK I UNICON

Unicons Kvalitetspolitikk er at våre produkter og tjenester innen alle områder:

 • Skal være levert til den tid, og på den måte som er avtalt
 • Skal oppfylle kravene til våre kunder når det gjelder jevn og forutsigbar kvalitet
 • Skal være i henhold til gjeldende standarder og forskrifter eller bedre

Alle våre produksjonsanlegg og vårt KS- system, har oppnådd godkjenning etter NS-EN 206 og NS-EN ISO 14001:2015

Unicon følger ISO 9001´s prinsipper for kvalitetsledelse.

Unicons kvalitetspolitikk

MILJØPOLITIKK I UNICON

 • følge lover og regler fastsatt av offentlige myndigheter
 • bedre miljøet ved kontinuerlig å forberede våre egne miljøforhold og hindre forurensing
 • fremme en bærekraftig utvikling av produkter og teknologi
 • bidra til at arbeidsforhold som motiverer alle ansatte og transportører til å overholde miljøpolitikken
 • sikre at miljøstyringssystemet kontinuerlig forbedres slik at sertifikater opprettholdes
 • vurdere potensielle skadevirkninger når nye produkter blir kjøpt eller produsert, og ved endringer i produksjonen ved anleggene.
 • bidra til at våre kunder oppnår sine miljømessige mål
 • arbeide for å redusere energi- og ressursforbruk, samt mengde avfall og utslipp
 • sikre at alle anlegg og transportører har effektive beredskapsplaner som skal følges i tilfelle ulykke
 • registrere og håndtere miljømessige klager ved alle anlegg
 • kommunisere åpent både internt og eksternt om selskapets miljømessige aspekter
 

HMS-POLITIKK I UNICON AS

Alle skal aktivt bidra for at Unicons ansatte og samarbeidspartnere skal komme hjem hver dag med liv og helse i behold

Arbeidsplassen skal legges til rette for å:

 • verne om de ansattes liv og helse
 • gi en meningsfylt og utviklende arbeidsdag for alle
 • overholde den gjeldende sikkerhetslovgivningen
 • sikre kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet gjennom lederskap, holdningsarbeid og systematisk og forebyggende arbeid basert på:
  • Rapportering av ulykker og uønskede hendelser
  • Risikovurderinger

Vi skal oppfylle de krav og forventninger som stilles til vår type produksjon og virksomhet.
Det er viktig for oss at våre aktiviteter ikke skader det indre og ytre miljø i tilknytning til produksjonsanleggene.

Vi organiserer oss for å gjennomføre systematiske og målrettede aktiviteter for å gjennomføre denne HMS-politikken.

Unicons helse og sikkerhetspolitikk

For spørsmål kontakt HMS- og kvalitetsleder Johnny Madsen eller Teknologileder Berit G. Petersen.


INNKJØP - REGLER OG BETINGELSER

Regelsett for leverandører:

Dette regelsettet gjelder for alle våre leverandører og deres konsernselskaper:

Last ned Supplier Code of Conduct på engelsk

Last ned på norsk

Våre leverandører skal også etterleve vår Human Rights Policy:

Last ned!

Standard innkjøpsbetingelser:

Les om våre betingelser på norsk og engelsk:

Last ned standard innkjøpsbetingelser på norsk

Last ned standard innkjøpsbetingelser på engelsk

 

Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022. Loven pålegger store og mellomstore bedrifter – som oss i Unicon – en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

Hva er åpenhetsloven? 

Formålet med den nye åpenhetsloven er at norske selskaper skal få bedre oversikt over risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. Allmennheten gis tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forbrukertilsynet har ansvar for å føre tilsyn med loven. 

Hva betyr åpenhetsloven for oss? 

Unicon jobber allerede med ansvarlig innkjøp som en del av vår bærekraftstrategi. Ansvarlig innkjøp handler først og fremst om å våge å stille krav, og følge dem opp. Dette gjør vi først og fremst gjennom våre etiske retningslinjer Code of Conduct, som er en del av våre avtaler med våre leverandører.  

Informasjonsplikt 

I henhold til loven har vi offentligjort vår årlige redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger her på vår hjemmeside. 

Ved skriftlig forespørsel kan alle be om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingene. 

Du kan kontakte oss ved å sende e-post til berit.g.petersen@unicon.no 

Aktsomhetsrapport

 

EPD

Miljødeklarasjoner forkortes EPD, dvs Environmental Product Declaration. En miljødeklarasjon er et dokument som oppsummerer varens miljøprofil. Les mer om hvordan en EPD regnes ut på EPD Norges hjemmesider: www.epd-norge.no. 

Miljødeklarasjoner brukes i hovedsak for at byggherre skal sette opp et miljøbudsjett eller -regnskap for sitt prosjekt. I tillegg er EPD dokumentasjon for oppnådd lavkarbonklasse i henhold til Norsk Betongforenings publikasjon nr 37 Lavkarbonbetong (NB 37). 

Unicon benytter Fabekos EPD-generator lca.no for utarbeidelse av prosjektspesifikke EPD’er. Ta kontakt med din KAM dersom du behøver slik dokumentasjon til ditt prosjekt. 

Her kan du laste ned diverse miljø- og teknisk dokumentasjon.


KLASSIFISERING MILJØBETONG OG NORSK BETONGFORENING

Norsk Betongforening har utarbeidet en publikasjon som angir grenseverdier/ klasser for CO2 utslipp per tonn betong.

Du kan også lese om betong og miljø i Norsk Betongforenings brosjyre her


BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er den norske versjonen av BREEAM og forvaltes i Norge av Grønn Byggallianse. Det et system for sertifisering av hvor bærekraftig et bygg er og det høyeste man kan oppnå er at bygget er BREEAM-NOR outstanding.

Man tar hensyn til følgende kriterier når et bygg skal BREEAM Nor sertifiseres:
- Påvirkninger fra byggeplass
- Life cycle cost
- Potensial for naturlig ventilasjon
- Forurensning i innemiljø
- Termisk komfort
- Akustisk ytelse
- Kontorarealer
- Fuktsikring
- Energieffektivitet
- Bygningskonstruksjonsens energiytelse
- Avfallshåndtering på byggeplass
- Resirkulerte tilslag
- Materialspesifikasjon
- Gjenbruk av fasade
- Ansvarlig innkjøp av materialer


SVANEMERKET

Vår lavkarbonbetong er listet i Husproduktportalen til Svanemerket. Bruker må opprettes i portalen for å finne Unicons produkter.

Det at vår lavkarbonbetong er listet i Husproduktportalen betyr at dersom et bygg skal Svanemerkes vil de få ekstra poeng ved å benytte lavkarbonbetong i fra oss.

På denne siden kan du laste ned diverse miljø- og teknisk dokumentasjon.

 

Horten Videregående skole er BREEAM NOR Outstanding sertifisert.

Horten Videregående skole er BREEAM NOR Outstanding sertifisert.