Unicon satser på resirkulert tilslag 


Å benytte mer miljøvennlig tilslag i betongen vil bidra godt til miljøregnskapet. Vi bruker allerede maskinsand på en del av våre fabrikker, og det er fremdeles store muligheter ved å erstatte pukk og stein. EUs rammedirektiv for avfall har et mål om at 70% av bygge- og anleggsavfall skal gå til gjenbruk. Hvordan skal vi i betongbransjen bidra til dette? Jo, ved å etterstrebe å bruke mer knust betong fra riveavfall som tilslag da det er store mengder som brukes hvert år:

Fakta fra Norge:
-Årlig genereres ca. 1,5 mill tonn avfall fra bygg- og anleggsbransjen. 
-Av dette er 1,1 mill tonn betong og tegl
-Hvorav 0,8 tonn anslås å være betong.
-Det produseres ca. 4 mill m3 betong pr. år.
-Til dette brukes ca 10 mill tonn tilslag

Tilslag til betong er regulert gjennom en egen standard (NS-EN 12620). Pr. i dag er det ingen som tilbyr knust betong som et godt produkt iht. standardverket. Unicon tester for tiden ut bruk av resirkulert tilslag som gir god nok betong iht. ønsket standard, og satser på å kunne tilby betong med resirkulert tilslag som et standardisert produkt fom. 2023.

Les om prøvestøp med resirkulert tilslag til nytt hovedkontor for Veidekke.