1. REKLAMASJON
    Dersom Kjøperen vil gjøre gjeldende at betongen er levert til uriktig tid eller at det foreligger mangel, må han reklamere straks. Reklamasjon skal anmerkes på samtlige eksemplarer av følgeseddelen, og Kjøperen må i tillegg straks varsle den ansvarlige hos Leverandøren slik at retting eller omlevering kan vurderes. Ved vesentlige avvik fra det avtalte, skal reklamasjon også straks meddeles skriftlig til den ansvarlige hos Leveran-døren. Innen rimelig tid etter reklamasjonen, må Kjøperen varsle Leverandøren om han gjør gjeldende krav på retting, omlevering eller heving. Gjør han ikke det, vil hans krav falle bort. For mangler som ikke kunne eller burde oppdages ved levering, skal Kjøperen reklamere skriftlig og uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjonen skal angi hva slags mang-el det gjelder. Bygger reklamasjonen på resultatet av trykkfasthetsprøver, skal det opplyses. Vedkommende prøvestykke skal oppbevares og på anmodning straks stilles til disposisjon for Leverandøren. Kjøperen kan ikke gjøre krav gjeldende mot Leverandøren når det er gått mer enn tre år siden leveringen. Kjøperen taper sin rett til senere å gjøre gjeldende krav mot Leverandøren dersom han har kvittert uten forbehold på følge-seddelen og forsinkelsen eller mangelen kunne eller burde blitt oppdaget på leveringstidspunktet. Det samme gjelder reklamasjon etter reklama-sjonsfristene ovenfor. Det samme gjelder også hvis Kjøperen uten Leverandørens forutgående godkjenning foretar tilsetninger til betongen.