Unicon er miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001: 2004

Unicon er miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001: 2004

Miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2004. Sertifiseringen gjelder alle faste fabrikker, og tilsier at Unicon med tilknyttede produksjonssteder har etablert, og følger, et miljøstyringssystem i samsvar med ISO-kravene.

 

HMS- og kvalitetsleder Johnny Madsen forteller at det ligger et omfattende arbeid bak sertifiseringen. Prosessen har vært nyttig og lærerik, og vi har foretatt full gjennomgang av vårt KHMS- system med fokus på miljø. Dette resulterte i identifisering og korrigering av avvik, og oppdatering av flere avvik. 30.oktober var alle krav innfridd og sertifikatet ble utstedt.

Ifølge Johnny Madsen er sertifiseringen et viktig steg i Unicons miljøsatsing, i og med at systemet nå er på plass. Det viser at Unicon har forutsetning for å gjennomføre miljøstyringen, og dermed for å lykkes med det oppfølgende miljøarbeidet i selskapet.

ISO- sertifiseringen forplikter oss til å vise i praksis at vi tar ansvar for omgivelsene og vil sørge for at miljøet rundt oss ikke forverres på grunn av oss. Vi er forpliktet til å lede selskapet ut fra en tankegang om kontinuerlig forbedring.

 

HMS- og kvalitetsleder Johnny Madsen nevner flere eksempler på hvordan miljøhensyn vil prege virksomheten i fortsettelsen, bl.a. i forbindelse med innføring av nye installasjoner, ved at det skal gjennomføres regelmessige kontroller av utstyr og foretas en årlig gjennomgang med evaluering av hele produksjonsprosessen.

 

Administrerende direktør Stein Tosterud følger opp med at sertifiseringen innebærer en intern forbedring ved at ledelsens oppmerksomhet og systematiske oppfølging av miljøtiltak blir styrket. Virksomheten blir mer bærekraftig ved at selskapet hele tiden setter seg nye mål og får kontinuitet i forbedringsarbeidet. Dette betyr ikke at Unicons satsing på miljøsiden innebærer noe helt nytt.
– Vi har gjennom år langt på vei holdt oss til de samme standarder som gjelder for sertifisering innenfor miljø, men uten å sertifisere oss, forklarer Stein Tosterud. -Dette fordi sertifisering i seg selv ikke har hatt spesiell betydning i forhold til kunder og omgivelser. Nå ser vi at det er riktig ut fra våre kunders forventning. Flere og flere entreprenører og byggherrer stiller krav om miljøforpliktelser til sine leverandører. Sertifiseringen betyr at vi i alle fall ikke blir ekskludert på grunn av manglende miljøsertifisering. Tvert imot vil den gi oss fortrinn ved konkurranse om større oppdrag, spesielt ved store, prestisjetunge prosjekter som søker å være optimale på miljø.

 

-Vi jobber i en bransje som kan medføre støv, støy og utslipp. Det er derfor viktig med tydelige krav til hvordan vi skal framstå. Og det er også viktig med synlige «bevis» på miljøforpliktelser, sier Johnny Madsen. -Vår største utfordring fremover er å få bedre kontroll med restbetongen, det vil si opprette systemer som medvirker til at vi får lite avfall. Generelt er det ellers viktig å holde fokus på miljø oppe. Klarer vi det, tror jeg også at våre egne holdninger hele tiden vil forbedres, for eksempel når det gjelder hvordan vi vil at det skal se ut rundt oss, for at vi skal framstå ryddig og miljøbevisst.

 

380-_miljoe

Miljøsertifisert ferdigbetong. Administrerende direktør Stein Tosterud og HMS- og kvalitetsleder Johnny Madsen i Unicon AS holder fram sertifikatet som bekrefter at selskapet har etablert, og følger, et miljøstyringssystem i samsvar med ISO-kravene.
– Ansatte som jobber ved avdelinger som har vært gjennom en sertifiseringsprosess, er tydelig stolte av å jobbe på anlegg som tilfredsstiller miljøkrav, legger Stein Tosterud til. Det gir økt motivasjon og yrkesstolthet.

Se også omtale på bygg.no

(Visited 258 times, 1 visits today)