FERDIGBETONG

HEA 9 - Forurensning i innemiljø


Å redusere forurensninger i inneluften (svevestøv og kjemiske forbindelser) gjennom krav til dokumentert godt byggerenhold og valg av materialer og produkter med dokumentert lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske signalsubstanser/forbindelser.

Det er foretatt målinger på VOC (flyktige organiske forbindelser) fra betong som viste konsentrasjoner langt under fastsatte grenser. [ Peter Blom (1998) Betong i bygninger-en vurdering av konsekvenser for inneklima og helse Byggforsk ]