EN MER MILJØVENNLIG BETONGBRANSJE

Det jobbes intensivt i bransjen for å redusere betongens klimagassutslipp, samtidig som utbyggere stiller høyere krav til at betongen skal være mer miljøvennlig. Dette gjør at betongen; både selve produktet, tilsetningsstoffene, produksjonsprosessen og transport er mye mer bærekraftig i dag enn tidligere.

PRODUKTER SOM GIR MILJØGEVINST

Utslippene skyldes i hovedsak CO2 utslipp og energiforbruk ved produksjon av sement. Unicon leverer lavkarbonbetong hvor det blir brukt flyveaske som erstatning for en del av sementen. Flyveaske er et restprodukt fra kullfyrte kraftverk.

Flyveaske vil etterhvert bli en oppbrukt ressurs så man har måttet finne nye måter å få ned CO2 avtrykket på. Vårt søsterselskap Aalborg Portland lanserte i 2020 FutureCem der andelen av ren klinker er erstattet med kalsinert leire.

Det jobbes også for at det skal brukes gjenbruksmaterialer som tilslag (sand og stein) i betongen, som f.eks. ved å bruke knust betong fra bygg som er revet. Flere av våre fabrikker har i dag kun maskinsand som tilslag. Maskinsand er rester av ulike steintyper som knuses, siktes og foredles til et likeverdig natursandprodukt som erstatning for sand og grus.

Vi må heller ikke glemme at betong i seg selv er et bærekraftig materiale i form av at det har lang levetid, krever lite vedlikehold og har evnene til å magasinere varme.

Unicon har ansatte med høy kompetanse på hvordan levere mest mulig miljøvennlig betong og som sørger for å ligge i front av utviklingen. 

TRANSPORT

I transport av betongen stilles det i dag strengere krav til bruk av biodrivstoff. Vi jobber for at majoriteten av våre leveranser skal være med biodrivstoff og elektrisk drift av trommel og pumper i løpet av 2021.

LES MER 

Hva kan du gjøre for å holde klimagassutslippet nede ved bestilling av betong?

FutureCem til Oslo Havn

Visste du dette om betong og miljø? Les Norsk Betongforenings brosjyre.

Aalborg Portlands roadmap for en mer bærekraftig sementproduksjon.

Se film fra Byggutengrenser om hvordan redusere betongens klimaavtrykk.